Str. Główna · Kategorie · Biblia · św. Księgi? · Linki zew. · Transmisje rel. · Apokryfy · Mój kanał YT · Z życia wzięte · Wyd. dotyczące ŚJ · Archiwum zgr. ŚJ · · · Maj 22 2019 19:16:44
Dusza i duch w historii.
Pobieżny przegląd historii. Co dzieje się po śmierci człowieka? Czy odpływa jakaś świadoma energia? Jak rozumiano pierwiastek duchowy? Ciekawość ludzka próbuje odtworzyć na swe możliwości. Czy nauka coś w tej kwestii ma coś do zaoferowania? Z tymi trudnymi pytaniami borykamy się, aż po dzień dzisiejszy. Trudność tym jest większa, że tak jak dziś, tak i dawniej były utarte wierzenia lokalne, co niekoniecznie było jakimś uśrednieniem całej populacji. Dociekliwość przebiega poprzez odkrycia archeologiczne, później pisane, aż po dzień dzisiejszy, poprzez analizę niektórym dzisiejszym wierzeniom, uważając je za echo pradziejów. Na podstawie tych czynników próbuje się porównać i ustalić tamte z dzisiejszymi.

W zaraniu dziejów prehistorycznych człowiek obserwując świat ożywiony, zastanawiał się zapewne, co jest przyczyną poruszających się obiektów martwych jak i żywych, mikroorganizmów, przez owady, aż po człowieka. Zaczął więc snuć domysły, które bardziej ciekawe przeradzały i rozprzestrzeniały się w pewne przekonania. Następne pokolenia modyfikowały, na podstawie innych doświadczeń, lub wyobrażeń i tak trwa po dzisiejszy czas. Zrobiłem pobieżny przegląd od "narodzin" duszy i ducha w umysłach ludzi.

Preanimizm – Prawdopodobieństwo zaczerpnięte z religii polinezyjskiej dotyczące energii poruszających się przedmiotów materialnych, od przemieszczanych się chmur, poruszanych gałęzi wiatrem, po zwierzęta i ludzi. Tą niewidoczną energię nazywano mana. W przybliżeniu można odnieść to do biblijnego ducha i duszy, które to spowodowały, że pierwszy ,,Adam” został uruchomiony do życia. Jednakże tamto mana było niewiadomego pochodzenia. Prócz tego inne regiony wierzą w drugą duszę zwaną semangat, która przejawia się w postaci cienia manaizm Jak zobaczymy przy omawianiu Judaizmu, to pojęcie przeniknęło również do Starego Testamentu.

Animizm – Spadkobierca manaizmu ukształtował wierzenie o współistnieniu duszy (łac. anima) z ciałem, przypisujący duszę lub rzadziej ducha zmarłych ludzi, wszystkim rośliną, zwierzętom i żywiołom. W tym czasie, czyli mezolitu (8 tyś pne) istniał już kult zmarłych. Nie do końca wiadomo, czy ta dusza od zmarłego człowieka posiadała dalej świadomość własnego ludzkiego ‘ja’, czy tylko w postaci nieświadomej energii przenosiła się do zwierzęcia, rośliny, czy nawet kamienia? Ale mogło być przekonanie co do duszy, na podobieństwo snu lub transu, gdzie tworzy się pewna fabuła wydarzeń bez świadomych bodźców. Chorego należało związać sznurami by nie uciekła od niego dusza (Sumatra).

Mezopotamia na którym obszarze żyły różne narodowości, jak np. Sumerowie (IV tyś. p.n.e.). W swej najstarszej warstwie religia Sumeru prezentuje wierzenia o cechach zbliżonych do szamanizmu. Według nich świat jest przepełniony złymi duchami, które dzielą się na kilka kategorii, zależnych od obszaru działania, (...) Złymi duchami mogły zostać także topielce, kobiety zmarłe będąc dziewicami lub podczas porodu, mężczyźni zmarli będąc kawalerami, czy ktoś kto nie został pogrzebany. Następnymi znaczącymi byli Akadyjczycy, aż po Aramejczyków nakładający się na okres powstawania historii biblijnej (XII w. p.n.e.).

Egipt (ok. 3 tyś. p.n.e.) Silnie zakorzeniona była wiara w życie człowieka po śmierci. Stąd też zmarłych grzebano z tak wielką troską. Egipcjanie wierzyli że człowiek składa się z trzech elementów: z ciała, z ba- bardzo podobne do potocznego rozumienia duszy i z ka – niematerialnego odbicia ciała, albo ducha opiekuńczego człowieka, albo nadane przez bogów określenie wartości dające każdemu godność mu właściwą. Oczywiście w tym długim okresie tego państwa wierzenia ulegały pewnym zmianom, odnośnie poglądu duchowego. Uważano też, że człowieka wyróżniają fizyczne i duchowe elementy (ka, ba, ach, ciało, cień, imię, etc.), (...) różnych poziomów. Link. Te i inne wierzenia są dość dobrze znane, ze względu na powstające już pismo, dzięki Księdze Umarłych.

Grecja (VII w. pne - I w. ne). I tu mamy różne nurty filozoficzne, które są rozbieżne w swych wyobrażeniach. Jednakże w przeważającej części był ukształtowany pogląd swych wcześniejszych i ościennych narodów w wędrówkę duszy. Koronnym przykładem jest mit dotyczący Charona, który przewoził dusze zmarłych do innego świata. Dusze były żywe (nie śpiące), które były zobowiązane wiosłować, aby znaleźć się po lepszej stronie rzeki Styks. Jeżeli ciało człowieka nie było pogrzebane to jego dusza błąka się w przedsionkach Hadesu. Na wyobrażenie substancji duszy też były różne np. Pitagoras uważał, że dusza może wcielać się w inne byty, a ciało jest jej więzieniem. To pojęcie u greków było dość rozpowszechnione w uznawaniu "metamorfoz" (rodz. inkarnacji). Uważał też, że dusza będzie wyzwolona z ciała, gdy się oczyści, gdy przejdzie koło wcieleń.

Homer: dusza cieniem ciała, niezdolnym do normalnego istnienia.
Tales: psyche - siła przyciągająca magnesu.
Heraklit: dusza to ogień.
Platon: nieśmiertelna dusza czystej formy, prosta, poruszająca się. Trzy dusze indywidualne: racjonalna w głowie, uczuciowa w piersi i wegetatywna w brzuchu.
Arystoteles: Traktat De anima (O duszy): dusza to zbiór funkcji umysłowych i behawioralnych.
Stoicy: dusza jest oddechem (pneuma) przenikającym ciało, z materii eterycznej, powraca do Duszy Świata.
Epikurejczycy: dusza zrobiona jest z atomów subtelnych, uchodząc z ciała w rozproszeniu.
Lukrecjusz rozróżnia duszę biologiczną - anima - i duszę subtelną w sercu - animus - centrum emocji i zdolności poznawczych.

Izraelici okresu Staro Testamentowego (XV w. pne - I w. ne).
Sadyceusze - materialiści. Odrzucali możliwość zmartwychwstania ( Mat 22.23; Mar 12.18-27; Dz 23.8). Zaprzeczali jakoby istniało życie wieczne, utrzymując że dusza po śmierci odchodzi tracąc swe wszystkie właściwości, a przez to zaprzeczali karze lub nagrodzie w życiu po śmierci. Nie wierzyli w świat duchowy, np. anioły i demony (Dzieje Apostolskie 23.8).
Faryzeusze - transmigracja dusz i istnienie przed narodzinami. Wierzyli w zmartwychwstanie (Dz 23.6). Wierzyli w życie po śmierci, z nagrodami lub karami dla każdego indywidualnie. Wierzyli w istnienie aniołów i demonów (Dz 23.8).
Filon z Aleksandrii: dusza jest w krwi. Ciało śmiertelne rzecz zmysłowa. Dusza/umysł - rozumna część człowieka, nietrwała i marna bez Ducha. Gdy dusza przylgnie do Ducha, sama również staje się nieśmiertelna.

Judaizm biblijny Starego Testamentu. Człowiek jest niepodzielnym organizmem psychofizycznym. W akcie stwórczym człowiek staje się duszą (hebr. nefesz) Rdz 2:7 Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą. Duszą są również zwierzęta (PNŚ - Rdz 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, 15, 16; Kpł11:10, 46; 24:18; Lb 31:28; Hi 41:21; Eze 47:9). Według Koheleta (Koh 12:7 - duch wróci się do Boga, który go dał) śmierć to utrata ducha, czyli życiodajnej energii. W księdze Koh 3:19 jest zapisane: Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam.

Judaizm biblijny negował jakąkolwiek świadomą kontynuacje jakiegokolwiek pierwiastka życia po śmierci ciała. Umierał cały człowiek, wraz z jego psychicznymi zmysłami. Ale w części społeczeństwa trudno było wyeliminować dawne opowiadania, jak i wierzenia ościennych narodów, z którymi jednak też mieli pewien kontakt. W niektórych okresach przybierały przewagę wierzenia sąsiednich plemion w życie duchowe, po śmierci ciała. Biblia nazywa to odstępstwem. Szczególnie pod wpływem koncepcji platońskich pojmowanie duszy radykalnie się zmieniło (III p.n.e.). Podczas powstania Machabeuszy (167-160 p.n.e.), hellenizacja wywarła już bardzo silny wpływ na Żydów, którzy w wyniku porażki, jak i powodów ekonomiczny, asymilowali greckie wierzenia. Sprzyjającymi też ku temu były wyrażenia biblijne, którymi Biblia się posługiwała w sprawie duszy, z pojęć bezosobowej siły zwanej preanimizmem o cieniach zmarłych, co stanowiło stadium przejściowe do świadomego istnienia duchowej substancji, zwanej duszą zmarłego ciała.

Obecne główne nurty eschatologiczne duszy.

1. Kościół Katolicki - Dusza po śmierci ciała jest nieśmiertelna. Kiedy spotyka się w Biblii o śmierci duszy, to jest to określenie starożytne dotyczące całej osoby. Inne znaczenie "śmierć duszy" należy rozumieć jako oddalenie od Boga, w wyniku utraty łaski zbawienia, lecz nadal żyjącej w potępieniu (piekło).
2. Część chrześcijaństwa - Dusza nie potępiona żyje dalej po śmierci ciała, w stanie uśpienia. Można ją obudzić tymczasowo bez udziału ciała. Dusze potępione gehenną (drugą śmiercią) ponoszą śmierć w dosłownym znaczeniu. Śpiące dusze sprawiedliwych będą obudzone do życia wiecznego podczas ponownego przyjścia Jezusa.
3. Świadkowie Jehowy - Duszą jest cały żywy człowiek. Śmierć kończy życie rozumiane całościowo. Ten nihilizm trwa do chwili zmartwychwstania. Dwa rodzaje zmartwychwstania: Do życia nieśmiertelnego w ciałach duchowych w niebie i drugi rodzaj, życia wiecznego w ciałach fizycznych podobnych do obecnych, na ziemi.

Fragmenty biblijne dotyczące życia po śmierci ciała.
Do najczęstszych fragmentów biblijnych, na które powołują się zwolennicy dla uzasadnienia życia po śmierci ciała należą w postaci duszy lub ducha:
1Krl 17:21-22 - Dusza wróciła i dziecko ożyło.
1Sam 28:7 - Król izraelski wierzy w istniejące duchy zmarłych ludzi.
Mat 10:28 a - Ciało zabijają, a duszy nie mogą.
Mat 17:3 - Jezus przyprowadził Mojżesza i Eliasza, rozmawiając z nimi.
Mt 27:53 wyszli z grobów i ukazali się w mieście
Łuk 16:22-25 - Zmarli rozmawiają po drugiej stronie swego istnienia.
Łuk 20:38 - Dla Boga wszyscy żywi.
Łuk 24:37 - Uczniowie po śmierci Jezusa wierzą w istnienie ducha zmarłego.
Ja 5:25 - Poza zmarłymi ciałami istnieje ich zmysł słuchowy.
Ja 8:51 - Jezus zapewnia, że śmierci nie doświadczą (najwidoczniej nie chodziło o ciało).
1Tes 5:23 - Duch, dusza i ciało wymieniono, jako odrębne właściwości.
Heb 4:12 - Duch i dusza mogą być odrębnie.
Ja 11:11 - Jezus przyrównuje śmierć ciała do snu. W czasie snu wiele narządów funkcjonuje.
Ja 11:26 - Kto wierzy, nigdy nie umrze.
Ja 12:25 - "Posłuszeństwo Bogu chroni przed śmiercią.
2Kor 5:8 - Wiara, że bez ciała będzie się w niebie.
Ob 6:9-10 Dusze zabitych ludzi, wołają i zadają pytania w niebie.
Łuk 13:28 - Osoby ukarane śmiercią (Mat 24:51 kow każe go poćwiartować) będą cierpieć, co dowodzi, że zachowają zmysły czucia i świadomości.

Fragmenty wskazujące na śmiertelność duszy.
Rdz 2:7 - Podczas ożywienia, człowiek staje się duszą, a nie otrzymuje jako odrębny dodatkowy element. W związku z tym, duszę żyjącą należy traktować jako całego żywego człowieka, wraz z jego cechami psychicznymi. Kiedy mowa o śmierci duszy, to oznacza śmierć całej osoby wraz z jego całą motoryką biologiczną i psychiczną.
Pwt 30:19 - Jedną z dwu możliwości jest śmierć, która jest zaprzeczeniem nieśmiertelności.
Ez 18:4 - Dusza umrze.
Ps 146:4 - Po śmierci giną wszystkie myśli.
Kazn 3:19 - Śmierć człowieka do chwili zmartwychwstania niczym się nie różni od stanu martwych zwierząt.
Jon 4:8 - Prośba Jonasza o swą śmierć - dosłownie o śmierć duszy.
Iz 53:12 - Prorocza zapowiedź śmierci Jezusowej duszy.
Kaz 9:5, 10 - Po śmierci wszystkie zmysły świadomościowe przestają funkcjonować.
Mat 10:28 b - Druga część mówi o zagładzie duszy całościowo z ciałem.
Ja 3:16 - Życie wieczne jest na podstawie warunku, w przeciwnym razie zagłada życia.
1Tym 6:16 - Do chwili zmartwychwstania Jezusa, tylko Bóg Jeden był nieśmiertelny.
Ap 20:10 <--> 14 - Diabeł jako stworzenie duchowe, też ostatecznie poniesie śmierć.

Odmienne interpretacje tych samych zwrotów, będą przedstawione w odrębnych artykułach.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Nawigacja
Wyszukiwarka
Wizerunki
Trójca
Krzyż-pal
Cuda
PNŚ a doktryny
Kontrowersje
Wierzenia
Sędzin i okolice
Galeria
Forum
Download
FAQ
Kontakt
Kategorie Newsów


Ostatnie Artykuły
Rola kobiet w NT
Błędy biblijne cz. II
Błędy biblijne cz. I
Błędy biblijne cz. III
Zgromadzenia ŚJ
Ostatnio online
gambit163 weeks
Danieltic186 weeks
JosephTigo209 weeks
Nelsonrak251 weeks
DonaldNeat257 weeks
Cardinalis S...276 weeks
gmltktlgt283 weeks
michaloxe284 weeks
przemotoyto285 weeks
Werona11320 weeks

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu